0875 308 777 pernik@cibalab.com

Изследвания и цени

Ценоразписът е актуален към дата: 24-Март-2022г.

Диагностични пакети
ПродуктЦена
Коронавирус и Респираторни инфекции панел PCR300.00 лв.
Коронавирус PCR и антитела пакет70.00 лв.
Коронавирус диагностичен пакет63.00 лв.
CibaLab МАКС43.00 лв.
CibaLab МАКС Плюс Мъже49.00 лв.
CibaLab МАКС Плюс Жени49.00 лв.
CibaLab СТАНДАРТ23.00 лв.
CibaLab СТАНДАРТ Плюс31.00 лв.
CibaLab ЛАЙТ15.00 лв.
CibaLab Аборт26.30 лв.
CibaLab Контрацептивен26.00 лв.
CibaLab Бременност-регистрация съкратен36.30 лв.
CibaLab Бременност - регистрация81.00 лв.
CibaLab Бременност-мониторинг13.70 лв.
CibaLab Бременност - TORCH62.00 лв.
CibaLab Предоперативен минимум33.90 лв.
CibaLab Черен дроб - хепатит57.70 лв.
CibaLab Чернодробна ф-ия11.90 лв.
CibaLab Чернодробна функция - разширен25.70 лв.
CibaLab Бъбречна функция7.90 лв.
CibaLab Бъбречна ф-ия Разширен28.90 лв.
CibaLab Хипертония18.70 лв.
CibaLab Кардио18.30 лв.
CibaLab Лейди43.70 лв.
CibaLab Лейди Плюс54.30 лв.
CibaLab Спокойствие47.90 лв.
Body Building Start58.70 лв.
Body Building 14.90 лв.
Body Building 267.70 лв.
Body Building 345.70 лв.
Детска градина - пълен35.00 лв.
Изследвания за здравна книжка/детска градина16.70 лв.
"Пернициозна анемия"48.00 лв.
Мегалобластни анемии-съкратен10.70 лв.
Мегалобластни анемии-разширен43.70 лв.
Инфекц. мононуклеоза рзшир.32.70 лв.
Диабет-мониторинг26.00 лв.
Хормони - пубертет59.70 лв.
Скрининг за остеопороза37.00 лв.
Инфекц. мононукл.- пакет (ПКК, ДКК, EBV IgM)27.30 лв.
PANОRAMA основен панел + TORCH ImmunoBlot950.00 лв.
PANОRAMA разширен панел + TORCH ImmunoBlot1 200.00 лв.
PANОRAMA пълен панел + TORCH ImmunoBlot1 400.00 лв.
Хематология
ПродуктЦена
Таласемия и хемоглобинози - HPLC21.70 лв.
СУЕ ( ESR )1.50 лв.
Ретикулоцити (Reticulocytes)#3.90 лв.
Морф. на еритроцит - мануално4.00 лв.
ПКК3.90 лв.
ДКК4.00 лв.
ПКК+ДКК+СУЕ7.70 лв.
ПКК+СУЕ5.00 лв.
ПКК+Морфология на еритроцитите6.90 лв.
ПКК+ДКК+Морфология на еритроцитите8.90 лв.
ПКК+ДКК6.90 лв.
ПКК+Ретикулоцити6.90 лв.
ПКК+Морфология на еритроцитите+Ретикулоцити9.30 лв.
Тромбоцити - Mg соли ( Platelet Mg compounds )6.00 лв.
Биохимия
ПродуктЦена
Гликиран Хемоглобин (HbA1c)10.00 лв.
ОГТП + Трикрат. Инсулин38.00 лв.
Глюкозотолерантен тест5.90 лв.
Глюкоза ( Glucose )2.00 лв.
Глюкоза-3 кратен профил4.90 лв.
Лактат ( lactate )7.90 лв.
Бикарбонат ( Bicarbonate )7.90 лв.
Белтък и Албумин3.50 лв.
Общ белтък (Total protein)2.00 лв.
Албумин (Albumin)2.00 лв.
Урея и Креатинин3.50 лв.
Креатинин (Creatinine)2.00 лв.
Урея (Urea)2.00 лв.
Пикочна киселина (Uric acid)2.00 лв.
Билирубин - общ и директен3.50 лв.
Билирубин - общ ( Total Bilirubin )2.00 лв.
Билирубин - директен ( Direct Bilirubin )2.00 лв.
Холестерол профил ( Cholesterol Panel )7.90 лв.
Холестерол - общ ( Total Cholesterol )2.00 лв.
Холестерол - HDL-Cholesterol3.00 лв.
Холест. - LDL- Cholesterol direct3.00 лв.
Холестерол VLDL-Cholesterol3.00 лв.
Триглицериди (Triglycerides )2.00 лв.
Чернодробни ензими (Hepatic function)6.70 лв.
АсАТ (GOT; ASAT )2.50 лв.
АлАТ (GPT; ALAT )2.50 лв.
Гама ГТ ( GGT )2.50 лв.
Алкална фосфатаза ( Alkaline Phosphatase )2.50 лв.
Кисела Фосфатаза ( Acide Phosphatase )3.70 лв.
ЛДХ ( LDH )3.50 лв.
Алфа - амилаза ( Amylase )4.30 лв.
Липаза ( Lipase )4.30 лв.
Холинестераза ( Cholinesterase )4.70 лв.
Креатин фос. киназа (CPK)3.00 лв.
СРК - МВ9.00 лв.
Тропонин10.00 лв.
Креат. клирънс (Creat clearance) - Cockroft-Gault7.30 лв.
Желязо (Fe)3.00 лв.
Желязо и ЖСК фракции ( Fe and TIBC )6.30 лв.
ЖСК ( TIBC )4.00 лв.
Цистатин C (Cystatin C )34.70 лв.
Електрофореза на белтъци (Protein electrophoresis29.00 лв.
Имунотипиране на серумни имуноглобулини80.00 лв.
Свободни Леки Вериги ( Free Light Chain pannel)80.00 лв.
Свободни Леки вер. тип капа (Free Light Chain-κ )42.00 лв.
Свободни Леки вер.тип ламбда (Free Light Chain-λ )42.00 лв.
Електролити
ПродуктЦена
Електролити6.50 лв.
Калий и Натрий ( K и Na )5.70 лв.
Калий ( K ; Potassium)3.00 лв.
Натрий ( Na ; Sodium )3.00 лв.
Хлор ( Cl ; Chloride )3.00 лв.
Общ и йонизиран калций ( Ca, Ca++ )4.30 лв.
Калций общ ( Ca ; Calcium )2.50 лв.
Йонизиран калций ( Са++ )2.80 лв.
Фосфор ( P ; Phosphate )2.50 лв.
Магнезий ( Mg ; Magnesium )4.90 лв.
Цинк ( Zn ; Zinc )12.30 лв.
Мед ( Cu ; Cupper )11.30 лв.
Кръвосъсирване и коагулация
ПродуктЦена
Протромбиново време ( PT ) sес/ INR3.50 лв.
Време на съсирване1.50 лв.
Фибриноген ( Fibrinogen )4.30 лв.
aРТТ (ККВ)3.90 лв.
Време на кървене (Bleeding time)1.50 лв.
Д димер ( D-dimer )19.30 лв.
Протеин C (PrC)28.70 лв.
Свободен Протеин S (Free PrS)34.70 лв.
Антитромбин III22.70 лв.
Aspirin test (Аспирин зависима Тромбоц. агрегация)135.00 лв.
P2Y12 rec. blockade test (clopidogrel,ticagrelor)170.00 лв.
Предразположение към тромбоза - съкратен98.00 лв.
Предразположение към тромбоза - стандартен116.90 лв.
Предразположение към тромбоза - разширен165.00 лв.
Урина
ПродуктЦена
Урина - ОХИ и седимент (Urinalysis+Microscopy)2.90 лв.
Урина - Общо хим. изсл. (Urinalysis)2.00 лв.
Урина - Седимент2.00 лв.
Глюкоза в диуреза (Glucose in 24h Uine)2.70 лв.
Белтък в диуреза (Protein in 24h Urine)2.70 лв.
Креатинин в диуреза (Creatinine in 24h Urine)2.70 лв.
Пикочна к-на в диуреза (Urate in 24h urine)2.70 лв.
Фосфор в диуреза (Phosphate in 24h Urine)2.70 лв.
Калций в диуреза (Calcium in 24h Urine)2.70 лв.
Урея в диуреза (Urea in 24h. urine)2.70 лв.
Алфа Амилаза в урината ( Amilase in urine )4.30 лв.
Натрий в диуреза (Sodium in diuresis )3.90 лв.
Калий в диуреза ( Potassium in diuresis )3.90 лв.
Хлор в диуреза ( Chloride in diuresis )3.90 лв.
Мед в диуреза (Copper in 24h Urine)15.30 лв.
Електрофореза на протеини в урина21.70 лв.
Цистин в диуреза (Cystine in 24h Urine)29.00 лв.
Оксалат в диуреза (Oxalate in 24h Urine)29.00 лв.
Цитрат в диуреза (Citrate in 24h Urine)29.00 лв.
Наркотични в-ва в урина (Drugs of abuse in urine)29.70 лв.
Микроалбумин в диуреза (Microalbumin in diuresis)11.00 лв.
Уринен албумин/Крeатинин ( UACR )12.70 лв.
Имунология
ПродуктЦена
C-реактивен Протеин ( CRP )4.90 лв.
Високочувствителен CRP ( hs CRP )7.90 лв.
Анти-Стрептолизинов Титър ( ASO; AST )4.90 лв.
Ревма Фактор скрининг ( RF )4.90 лв.
Ревма Фактор IgA ( Rheumatoid factor IgA )28.00 лв.
Ревма Фактор IgG ( Rheumatoid factor IgG )28.00 лв.
Ревма Фактор IgM ( Rheumatoid factor IgM )28.00 лв.
Анти Цикличен Цитрулиниран Пептид ( anti CCP )29.70 лв.
Анти Мутирал Цитролиниран Виментин ( anti MCV )27.70 лв.
Интерлевкин-6 ( IL-6 )29.00 лв.
Прокалцитонин(Procalcitonin,PCT)45.00 лв.
C 3 Комплемент ( Complement C3 )5.70 лв.
C 4 комплемент ( Complement C4 )5.70 лв.
Имуноглобулин G ( IgG )5.70 лв.
Имуноглобулин A ( IgA )5.70 лв.
Имуноглобулин M ( IgM )5.70 лв.
Алфа 1 антитрипсин ( Alpha 1 antitrypsin )28.50 лв.
Феритин (Ferritin)16.70 лв.
Церулоплазмин ( Ceruloplasmine )19.30 лв.
Трансферин ( Transferine )16.70 лв.
Сиало Дефицитен Трансферин (CDT)38.00 лв.
Хаптоглобин ( Haptoglobin )19.30 лв.
ANA скрининг18.90 лв.
ANA профил74.00 лв.
anti-dsDNA ( анти двДНК антитела ) количествен26.00 лв.
anti-ssDNA ( анти едновериж. ДНК ) количествен26.00 лв.
anti-RNP/Sm ( анти - RNP/Sm антитела ) колич.28.00 лв.
anti-Sm ( анти Sm антитела ) количествен29.00 лв.
anti-Scl-70 ( анти Scl-70 антитела ) количествен28.00 лв.
anti-Jo-1 ( анти Jo-1 антитела ) количествен28.00 лв.
anti-SS-A/Ro ( анти SS-A/Ro антитела ) количествен28.00 лв.
anti-SS-B/La ( анти SS-B/La антитела ) количествен28.00 лв.
anti-Centromere B (Центромер B AT) количествен28.00 лв.
anti- tTG IgG+A (тъканна трансглутаминаза ) колич.31.00 лв.
anti-Gliadin IgA ( анти глиадин. антитела ) колич.29.00 лв.
anti-Parietal cell (анти париетални антит.) koлич.31.00 лв.
anti Intrinsic factor (АТ към вътр. фактор) колич.28.00 лв.
anti-AMA-M2 (анти митохондриални антит.) колич.22.70 лв.
Actin Ab (Антигладкомускулни AT / АГМА)22.70 лв.
Криоглобулини ( Cryoglobulins )11.70 лв.
anti-APL-IgG (анти фосфолипидни антитела) скр.31.00 лв.
anti-APL-IgМ (анти фосфолипидни антитела) скр.31.00 лв.
anti-Cardiolipin ACL (Кардиолипин АТ) скрининг28.70 лв.
anti-Cardiolipin ACL IgG (анти кардиолип. антит.)27.00 лв.
anti-Cardiolipin ACL IgM (анти кардиолип. антит.)28.00 лв.
anti-β2 GP 1 (β2 Гликопротеин 1 АТ) скрининг25.70 лв.
anti-β2 GP 1 IgG (β2 Гликопротеин 1 IgG АТ) колич.28.00 лв.
anti-β2 GP 1 IgM (β2 Гликопротеин 1 IgM АТ) колич.28.00 лв.
anti-Prothrombin ( анти протромбин ) IgG + IgM29.00 лв.
anti-Annexin V IgG ( анти анексин V ) количествен28.00 лв.
anti-Annexin V IgМ ( анти анексин V ) количествен28.00 лв.
anti-Insulin (анти-инсулинови антитела) колич.22.70 лв.
anti- GAD 65/ IA 2 (GAD65/IA2 скрининг) колич.48.00 лв.
anti-GAD 65 (анти GAD 65 антитела ) количествен45.00 лв.
anti-Zinc Transporter 8 (анти Цинков Транспортер8)49.00 лв.
anti GBM ( анти гломерулобазална мембрана ) колич.29.00 лв.
anti-AChR IgG (ацетилхолинрецепторни ат) колич.36.00 лв.
Анти неутрофилоцитоплазмени антитела (АНЦА)37.50 лв.
Антитела срещу чернодробни антигени67.90 лв.
HLA-B2722.90 лв.
Имунофенотипизиране на лимф.-стн. пан.105.70 лв.
Фенотипизиране на NK/TNK клетки75.00 лв.
Тест за туберкулоза ( Quantiferon-TB Gold )97.30 лв.
T-SPOT.TB(Туберкулоза)125.00 лв.
T-SPOT COVID190.00 лв.
Автоимунни васкулити75.00 лв.
"Системен Лупус"121.00 лв.
"OVERLAP Синдроми на съед. тъкан"127.00 лв.
"Ревматоиден артрит"112.00 лв.
Анти-фосфолипиден синдром-Разширен117.00 лв.
Анти-фосфолипиден синдром-Пълен пакет119.00 лв.
Анти-фосфолипиден синдром - съкратен71.00 лв.
Диагн. на инфекциозни б-ти
ПродуктЦена
anti-SARS-CoV-2 IgG S (количествен) - Roche22.00 лв.
anti-SARS-CoV2 IgG S Qty (Kоличествен) DiaSorin22.00 лв.
Коронавирус антитела (SARS-CoV-2 IgG + IgM)26.00 лв.
Coronavirus (SARS-CoV-2 RNA) rRT-PCR50.00 лв.
anti-SARS-CoV-2 total (коронавирус антитела-скрин)13.00 лв.
antiSARS-CoV-2-VNT (Вирус неутрализиращи антитела)41.00 лв.
Coronavirus (SARS-CoV-2) antigen test15.00 лв.
Сифилис (anti-Syphilis)7.30 лв.
anti-Siphilis-TPHA0.00 лв.
СПИН ( HIV 1 antigen+anti-HIV 1/2 antibodies )13.70 лв.
Хепатит А ( anti-HAV IgM )17.30 лв.
Хепатит А ( anti-HAV total )19.30 лв.
Хепатит Е ( anti-HEV IgM )17.30 лв.
Хепатит Е ( anti-HEV IgG )17.50 лв.
Хепатит В ( HBsAg )14.70 лв.
HBsAg ( quantitative test ) количествен тест19.00 лв.
anti-HBsAg17.30 лв.
anti-HBc IgM17.30 лв.
anti-HBc total17.30 лв.
HBeAg17.30 лв.
anti-HBeAg17.30 лв.
Хепатит В колич. ДНК ( HBV DNA quantitative )149.70 лв.
Хепатит С ( anti-HCV antibodies )17.30 лв.
anti-HCV by Immunoblot (Хепатит C-имуноблот)97.00 лв.
HCV колич.РНК ( HCV RNA quantitative )150.00 лв.
HBsAg и anti-HDV IgM29.00 лв.
Хепатит D ( anti-HDV total )18.70 лв.
Хепатит D ( anti-HDV IgM )18.70 лв.
anti-Chlamydia trach. - IgG, IgM23.70 лв.
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgA16.90 лв.
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgM16.90 лв.
Хламидия трахоматис (Chlamydia trach.) IgG16.90 лв.
Chlamydia trach. DNA Очен Секрет29.70 лв.
Chlamydia trach. DNA Цервикален Секрет29.70 лв.
Chlamydia trach. DNA Уретрален Секрет29.70 лв.
Chlamydia trach. DNA Еякулат29.70 лв.
Chlamydia trach. DNA Урина29.70 лв.
Chlamydia trach. DNA Ставен Пунктат29.70 лв.
Chlamydophila pneumoniae IgA28.00 лв.
Chlamydophila pneumoniae IgM28.00 лв.
Chlamydophila pneumoniae IgG28.00 лв.
Mycoplasma pneumoniae IgM19.70 лв.
Mycoplasma pneumoniae IgG19.70 лв.
Легионелоза (Legionella Pneumophila) IgG (s 1-6)28.00 лв.
Легионелоза (Legionella Pneumophila) IgM (s 1)28.00 лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgG28.00 лв.
Q-треска (Coxiella Burnetii, Q-fever) IgM28.00 лв.
Coxiella Burnetii IgG/M/A IIF panel, ph.1+2140.00 лв.
Coxiella Burnetii IgG IIF (Q-треска,Q-fever)70.00 лв.
Coxiella Burnetii IgM IIF (Q-треска,Q-fever)70.00 лв.
Coxiella Burnetii IgA IIF (Q-треска,Q-fever)70.00 лв.
Лаймска болест ( anti- Borrelia burgdorferi IgM )21.70 лв.
Лаймска болест ( anti-Borrelia burgdorferi IgG )21.70 лв.
Лаймска болест Immunoblot IgM (потвърдителен)44.00 лв.
Лаймска болест Immunoblot IgG (потвърдителен)44.00 лв.
Изсл. на кърлеж за Borrelia16.30 лв.
Фелиноза ( anti-Bartonella henselae IgM )35.00 лв.
Марсилска треска (Rickettsia conorii) IgG28.00 лв.
Марсилска треска (Ricettsia conorii) IgM31.00 лв.
Бруцелоза (Brucella sp) IgG28.00 лв.
Бруцелоза (Brucella sp) IgМ28.00 лв.
Рубеола (Rubella) IgG17.30 лв.
Рубеола (Rubella) IgM17.30 лв.
Варицела зостер (Varicella zoster) IgM, IgG41.70 лв.
Варицела зостер (Varicella zoster) IgG24.70 лв.
Варицела зостер (Varicella zoster) IgM24.70 лв.
Цитомегаловирус (CMV) IgG, IgM29.70 лв.
Цитомегаловирус (CMV) IgG18.70 лв.
Цитомегаловирус (CMV) IgM18.70 лв.
Цитомегаловирус (CMV) IgG+ avidity tes47.00 лв.
Цитомегаловирус CMV DNA158.00 лв.
Имуноблот за TORCH panel-Immunoblot IgG60.00 лв.
Имуноблот за TORCH panel-Immunoblot IgM60.00 лв.
Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgG, IgM)37.90 лв.
Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgG)21.70 лв.
Инфекц. мононукл. (EBV VCA IgM)21.70 лв.
EBV EBNA IgG21.70 лв.
EBV EA IgM15.70 лв.
EBV EA IgG19.70 лв.
EBV количествен PCR (Viral Load)197.70 лв.
BKV количествен PCR (Viral Load) Полиома вирус170.00 лв.
Ебщайн-Бар-Вирус EBV IgM Immunoblot43.00 лв.
Ебщайн-Бар Вирус IgG blot43.00 лв.
Хеликобактер пилори anti-H. pylori IgG16.30 лв.
Хеликобактер пилори (фецес) H. pylori antigen39.70 лв.
Херпес Симплекс тип 1 IgG, IgM (HSV1)39.00 лв.
Херпес Симплекс тип 1 IgM (HSV1)21.90 лв.
Херпес Симплекс тип 1 IgG (HSV1)21.90 лв.
Херпес Симплекс тип 2 IgG, IgM (HSV2)39.00 лв.
Херпес Симплекс тип 2 IgM (HSV2)21.90 лв.
Херпес Симплекс тип 2 IgG (HSV2)21.90 лв.
HHV-6 IgG ( Човешки Херпес Вирус-6 )28.00 лв.
Морбили IgG , IgM (Measles IgG, IgM)47.00 лв.
Морбили IgM (Measles)27.90 лв.
Морбили IgG (Measles)27.90 лв.
ParvovirusB19 IgM(Пета болестErythema infectiosum)28.00 лв.
Паротит (Заушка) anti-Mumps IgM24.00 лв.
Паротит (Заушка) anti-Mumps IgG22.00 лв.
Скрининг за 14 типа HPV и Течна цитология88.00 лв.
Генотипиране 14 типа HPV75.30 лв.
Определяне на 16,18; скрининг за други 12 типа HPV70.00 лв.
Имунохематология
ПродуктЦена
Кръвна група и Rh ( Резус фактор)12.00 лв.
Студови еритроантитела38.90 лв.
Опр слаб D антиген43.70 лв.
Ало Еритроантитела ( вкл.Rh )27.70 лв.
Еритроантитела - авто - ало37.70 лв.
Имуногл. х-ка на автоеритроантитела14.50 лв.
Специфичност на еритроантитела37.70 лв.
Опр. на титъра на еритроантитела36.70 лв.
Rh фенотип и Kell антиген38.50 лв.
Пълна антигенна ф-ла на еритр.137.50 лв.
Титър анти А и анти В23.70 лв.
Директен тест на Coombs37.90 лв.
Определяне на M и N антигени23.70 лв.
Хормонален анализ
ПродуктЦена
Паратхормон ( 1-84 PTH)27.30 лв.
N-mid osteocalcin19.70 лв.
Beta-CrossLaps ( β-СТх ) in serum19.70 лв.
FT3+FT4+TSH27.00 лв.
FT4+TSH20.00 лв.
FT 3 ( свободен Т3 )12.00 лв.
FT 4 ( свободен Т4 )12.00 лв.
TSH (тиреотропен Хормон)12.00 лв.
маркер TG (Тиреоглобулин)32.70 лв.
TSH рецепторни антитела37.90 лв.
anti Tg ( TAT )15.00 лв.
anti TPO ( MAT )15.00 лв.
anti Tg и anti TPO ( ТАТ и МАТ )25.00 лв.
Prolactin (Пролактин)15.30 лв.
LH ( Лутеинизиращ Хормон )15.30 лв.
FSH ( Фуликул Стим. Хормон )15.30 лв.
Estradiol (Естрадиол)15.30 лв.
Progesterone ( Прогестерон )15.30 лв.
Testosterone ( Тестостерон )15.30 лв.
DHEA-S ( ДХЕА-С )18.90 лв.
Кортизолов ритъм26.00 лв.
Cortizol (Кортизол )15.30 лв.
ACTH ( АКТХ в плазма )18.90 лв.
4 Androstenedione ( 4 Aндростендион )21.30 лв.
17-OH Progesterone ( 17-OH Прогестерон)21.30 лв.
hGH ( Соматотропен хормон )18.30 лв.
IGF-I ( Соматомедин С )38.70 лв.
Renin ( Ренин в плазма )37.30 лв.
Секс Хормон Свързващ Протеин ( SHBG )18.00 лв.
Insulin ( Серумен Инсулин )15.70 лв.
Insulin ( 60 м post 75g glucose )15.70 лв.
Insulin ( 120 м post 75g glucose )15.70 лв.
C-peptide ( C-пептид )15.70 лв.
HOMA ( IR ) Инсулинова резистентност индекс16.30 лв.
AMH ( анти-Мюлеров хормон )37.90 лв.
Inhibin B ( Инхибин Б )45.70 лв.
AMH plus (анти Мюлеров хормон+)47.00 лв.
маркер Calcitonin ( Калцитонин )29.70 лв.
Тестове за прееклампсия: sFlt-1/PIGF130.00 лв.
sFlt-1 (Разтворима тирозин киназа)65.00 лв.
PIGF (Плацентарен разтежен фактор)65.00 лв.
Биохимичен скрининг69.00 лв.
Биохимичен скрининг - съкратен панел39.00 лв.
Aldosterone ( Алдостерон в плазма )37.30 лв.
EPO (Еритропоетин)37.00 лв.
BNP в плазма ( B-тип натриуретичен пептид )65.70 лв.
Туморни маркери
ПродуктЦена
маркери fPSA / tPSA28.00 лв.
маркер fPSA14.00 лв.
маркер tPSA14.00 лв.
маркер CEA16.90 лв.
маркер AFP16.90 лв.
total hCG (общ бета ЧХГ)15.30 лв.
маркер CA-19-916.90 лв.
маркер CA 15-316.90 лв.
маркер CA 72-421.30 лв.
маркер Cyfra 21-117.90 лв.
маркер SCC19.70 лв.
Риск на Алгор. за Овариална Малигнизация ( ROMA )60.00 лв.
маркер CA-12516.90 лв.
маркер HE455.00 лв.
Невронспецифична енолаза ( NSE )24.90 лв.
маркер Pro-GRP (Гастрин Освобождаващ Пептид)58.00 лв.
Бета2 Микроглобулин24.90 лв.
HER-2/neu159.70 лв.
маркер S-10053.00 лв.
Tumor M2-PK (Туморна М2 ПК) - фецес31.70 лв.
Окултни кръвоизливи (Gastrointestinal Hgb)10.70 лв.
Калпротектин - фецес ( Calprotectin ) количествен37.00 лв.
Фекален Калпротектин,Лактоферин,Хемогл.,Трансф.32.00 лв.
Лекарствено мониториране
ПродуктЦена
Витамин В1219.30 лв.
Фолат в серум ( Folate )19.30 лв.
Фолат в еритроцити23.70 лв.
Хомоцистеин ( Homocysteine )29.70 лв.
Карбамазепин ( Carbamazepine )19.30 лв.
Витамин D total (25-OH Vitamin D)24.70 лв.
Валпроева киселина ( Valproate )19.30 лв.
Дигоксин ( Digoxin )19.30 лв.
Литий ( Li ; Lithium )i15.30 лв.
Алергология
ПродуктЦена
IgE total21.30 лв.
Phadiatop - Деца, Юноши, Възрастни31.30 лв.
INFANT Phadiatop - Малки деца39.70 лв.
ПАНЕЛ 1 (fx5) - Хранителна алергия39.70 лв.
ПАНЕЛ 2 (gx1)- Тревни полени39.70 лв.
ПАНЕЛ 3 (hx2) - Домашен прах39.70 лв.
ПАНЕЛ 4 (Rrx2) - Регионален39.70 лв.
ПАНЕЛ 5 (sx1) - Инхалаторни алергени39.70 лв.
Derm. pteronyssinus (d1) дом.акар-европа29.70 лв.
Derm. farinae (d2) дом. акар-америка29.70 лв.
Латекс (Latex ; k82)29.70 лв.
Гъбички ( Candida albicans; m5)29.70 лв.
Плесен ( Aternaria alternata; m6)29.70 лв.
Мляко ( Milk; f2)29.70 лв.
Яйце-белтък (Egg protein; f1)29.70 лв.
Соя (Soya bean; f14)29.70 лв.
Свинско месо (f26)29.70 лв.
Телешко месо (Beef ; f27)29.70 лв.
Алфа-лакталбумин ( α-lactalbumin; f76)29.70 лв.
Бета-лактоглобулин ( β-lactoglobulin; f77)29.70 лв.
Казеин ( Casein; f78 )29.70 лв.
Глутен ( Gluten; f79 )29.70 лв.
Amoxicillin IgE Ab (c6)29.70 лв.
Penicillin G IgE Ab (c1)29.70 лв.
Cefaclor IgE Ab (Rc7)29.70 лв.
Котка ( Cat dander IgE Ab - е1 )29.70 лв.
Куче ( Dog dander IgE Ab - е5)29.70 лв.
Пчела ( Honey bee IgE Ab; i1 )29.70 лв.
Оса ( Common wasp venom IgE Ab; i3 )29.70 лв.
Еозинофилен Катионен Протеин ( ECP )33.70 лв.
Триптаза ( Тryptase )31.60 лв.
Специфични алергени29.70 лв.
ПАНЕЛ 6 Хранителни Алергени75.00 лв.
ПАНЕЛ 7 Инхалаторен75.00 лв.
ПАНЕЛ 8 Педиатричен инхалаторен75.00 лв.
ПАНЕЛ 9 Кръстосани алергени75.00 лв.
ПАНЕЛ 10 Атопия75.00 лв.
Панел 11 ( 54 Хранителни и Инхалаторни алергени )120.00 лв.
Панел 12 -ALEX ( 280 хран. и инхал. алергени )340.00 лв.
Хранителна нетолерантност IgG колич.-44 антигена197.00 лв.
Хранителна нетолерантност IgG колич.-24 антиген160.00 лв.
Хранителна нетолерантност IgG колич.-287 антигена340.00 лв.
Други специализирани изследвания
ПродуктЦена
Антиспермални антитела19.70 лв.
Бъбречни и др. конкременти25.70 лв.
Копрограма29.70 лв.
Парадонтоза - анаеробни микр. (micro-IDent)97.30 лв.
Панкреасна Еластаза-1 (Elastase pancreatic)-фецес47.00 лв.
PANORAMA основен панел995.00 лв.
PANORAMA разширен панел1 200.00 лв.
PANORAMA пълен панел1 400.00 лв.
Микробиология
ПродуктЦена
Очен Секрет23.70 лв.
Гърлен Секрет23.70 лв.
Носен Секрет23.70 лв.
Ушен Секрет23.70 лв.
Храчка23.70 лв.
Раневи секрет23.70 лв.
Друг Секрет/материал23.70 лв.
Streptococcus group A antigen ( Скарлатина )14.70 лв.
Изследване за Грип тип А/B ( Influenza A/B )21.00 лв.
Чревно Носителство(фецес/анален секр.)14.70 лв.
B.pertussis DNA ( Коклюш-ДНК )83.00 лв.
Изследване на фецес еднократно ( вкл. Candida )15.70 лв.
Изледване на фецес - трикратно46.70 лв.
Campylobacter jejuni+ coli Ag18.00 лв.
Изследване за Rota и Adeno вирус19.70 лв.
Изследване за Ентеровирус ( Enterovirus Ag )23.00 лв.
Изследване за Norovirus Ag29.00 лв.
Изсл.на фецес за C. difficile и Toxin A и B28.30 лв.
Стер. урина-еднокр.10.70 лв.
Стерилна Урина - двукратна17.30 лв.
Стерилна Урина - трикратно24.70 лв.
Микоплазма и Уреаплазма в Урина31.30 лв.
Полово преносими инфекции- урина (ДНК)98.00 лв.
Влагалищна чистота7.70 лв.
Влагалищен Секрет23.70 лв.
Влагалищен Секрет и Трихомони ( ДНК )38.70 лв.
Влагалищен секрет и Гарднерела (ДНК)38.70 лв.
Влагалищен секрет и Трихомони + Гарднерела ( ДНК )47.90 лв.
Микоплазма и Уреаплазма Влаг. Секрет31.30 лв.
Цервикален Секрет23.70 лв.
Цервикален Секрет и Гонорея38.70 лв.
Микоплазми и Уреаплазми в Цервик. Секрет31.30 лв.
Цервик. Секрет + Микоплазма и Уреаплазма48.70 лв.
Полово прен. инф.- вагинален и цервикален с-т ДНК98.00 лв.
Еякулат23.70 лв.
Еякулат и Гонорея ( ДНК )38.70 лв.
Еякулат и Трихомони ( ДНК )38.70 лв.
Еякулат и Гарднерела (ДНК)38.70 лв.
Еякулат и Трихомони + Гарднерела (ДНК)47.90 лв.
Микоплазми и Уреаплазми еякулат31.30 лв.
Еякулат + Микоплазма и Уреаплазма52.30 лв.
Полово преносими инфекции- еякулат (ДНК)98.00 лв.
Уретрален Секрет23.70 лв.
Уретр. секрет и Гонорея38.70 лв.
Уретрален Секрет и Трихомони38.70 лв.
Уретрален секрет и Гарднерела (ДНК)38.70 лв.
Уретрален секрет и Трихомони + Гарднерела (ДНК)47.90 лв.
Микоплазми и Уреаплазми Уретр. секрет31.30 лв.
Полово преносими инфекции - уретрален с-т (ДНК)98.00 лв.
Простатен Секрет23.70 лв.
Простатен Секрет и Трихомони38.70 лв.
Простатен Секрет и Гонорея38.70 лв.
Микоплазми и Уреаплазми Прост. секрет31.30 лв.
Хемокултура45.30 лв.
ДНК пр. Trichomonas vag. Еякулат25.30 лв.
ДНК пр. Trichomonas vag. Уретр. секр.25.30 лв.
ДНК пр. Trichomonas vag. Урина25.30 лв.
ДНК пр. Trichomonas vag. Влаг.секр.25.30 лв.
ДНК пр. Гонорея - Еякулат35.00 лв.
ДНК пр. Гонорея - Цервикален секрет35.00 лв.
ДНК пр. Гонорея - Урина35.00 лв.
ДНК пр. Гонорея - Уретр. секрет35.00 лв.
ДНК изсл.за Микоплазма и Уреаплазма - Уретр. секр.39.70 лв.
ДНК изсл.за Микоплазма и Уреаплазма - Влаг.секр.39.70 лв.
ДНК изсл.за Микоплазма и Уреаплазма - Церв. секр.39.70 лв.
ДНК изсл.за Микоплазма и Уреаплазма - Урина39.70 лв.
Chlamydophila Pneumoniae DNA - ДНК62.70 лв.
Micoplasma Pnevumoniae - PCR62.70 лв.
Legionella Pneumoniae - PCR62.70 лв.
B.pertussis DNA (Коклюш ДНК)83.00 лв.
Гастроинтестинални инфекции(фецес)-панел ДНК/РНК280.00 лв.
Паразитология
ПродуктЦена
Паразит. изсл. за детска градина16.80 лв.
Морфолог. изсл. за чревни паразити ( еднократно )13.00 лв.
Морфологични изследвания (трикратно)32.00 лв.
Острица Ентеробиоза (скочлента)9.20 лв.
Изсл. на фецес за криптоспориди25.70 лв.
Изсл. на кръв за микрофиларии25.70 лв.
Изсл. на урина за шистозоми25.70 лв.
Малария (дебела капка+натривка)25.70 лв.
Токсоплазмоза IgA (Toxoplasma gondii) ELISA33.70 лв.
Токсоплазмоза IgM (Toxoplasma gondii) CLIA17.70 лв.
Токсоплазмоза IgG (Toxoplasma gondii) CLIA17.70 лв.
Ехинококоза Ig G – ELISA17.70 лв.
Ехинококоза IgG Immunoblot- (Echinococcus)85.00 лв.
Трихинелоза Ig G – ELISA17.70 лв.
Ларва Мигренс(Токсокароза) Ig G – ELISA17.70 лв.
Ларва Мигренс(Toxocara) Ig G–Immunoblot85.00 лв.
Fasciola hepatica IgG AbФасциолоза IgG - ELISA29.00 лв.
Leishmania infantum IgG/M ( Лайшманиоза )28.00 лв.
Патологоанатомия
ПродуктЦена
Цитонамазка28.00 лв.
Предоперативна биопсия40.00 лв.
Течна цитология30.00 лв.
Цитологично изследване на пунктат/лаваж30.00 лв.
Оперативен биопсичен мат.-2ро мнение50.00 лв.
Предоперативен биопсичен мат.-2ро мнение37.00 лв.
Изсл. от Щипкова биопсия (1бл., 2пр.)28.00 лв.
Манипулации
ПродуктЦена
Домашно посещение с транспорт на лабораторията23.00 лв.
Домашно посещение13.00 лв.
Пробовземане за COVID-19 и адм. обслужване5.00 лв.
Вземане на биологичен материал3.00 лв.